THE SOPRANOS 2000: Nancy Marchand. photo: Anthony Neste